Regler for bruk av båtplass

Regler for bruk av båtplass

 

2.    Havneplass

2.1

Tildeling av plass skjer etter ansiennitet og ledige passende plasser. Plass i havnen tildeles av havnesjefen etter skriftlig søknad på «min side».

Sommerplasser disponeres i perioden 1. mai – 1. november. Sommerplasser som også benyttes som boblehavnsplass, disponeres fra 1. mai til 31 oktober. Unntatt fra dette er båt som disponerer samme sommerplass og boblehavnsplass.

Forutsetningen for tildeling av plass er at alle kontingenter og avgifter er betalt.  Medlemmet plikter å undersøke på «min side» hvilken båt plass som er tildelt før båten legges i havnen.  Det er ikke tillatt for et medlem å legge båten på annen plass en den tildelte. Feil plasserte båter blir flyttet uten varsel og ansvar for eventuelle skader, samt at det utstedes et flyttegebyr på kr 1000-. Det er heller ikke tillatt å bytte til større båt og plassere denne i havnen, uten først å ha fått tillatelse av havnesjefen.

 

2.2

Alle båter skal ha to selvstendige akterfortøyninger og to selvstendige baugfester. Alle fortøyninger skal være stramme. For- og akter-fortøyningene skal tilpasses slik at båten ligger midt i plassen. I tillegg bør båter over 25’ (7.5 m) legge spring på båten.

 

2.3

ad peler utgått.           

 

 

 

2.4

Det må kun benyttes riktig dimensjonert fortøyningsmateriell.  Det anbefales å bruke strekkavlastere. Materiell, som havnesjefen ikke finner forsvarlig må, etter henvendelse, straks byttes ut. Blir ikke dette omgående etterkommet, vil havnesjefen sørge for utskiftning og eventuelle kostnader dekkes av medlemmet.

 

2.5

Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

 

2.6

Fortøyninger, tauverk og annet utstyr må ikke legges på bryggen slik at det er til hinder og kan medføre fare..

 

2.7

Ingen av deler av båten, baugspryd, dregg o.l. må stikke inn over bryggen.

 

2.8

Kjøring med innkoblet propell i fortøyningene er ikke tillatt.

 

2.9

Ved ut- og innkjøring i selve båthavnen skal det kjøres med sakte fart og ellers utvises forsiktighet.

 

2.10

Joller må ikke henlegges på bryggene eller i strandkanten.

Kun joller som er tildelt plass etter anvisning av styret og som det er betalt jolleavgift for, kan plasseres i jollestativet.

Maksimumsgrense for joller er 10 fot lengde .

Medlemmer kan legge jolle ved ”moderbåten så lenge jollen ikke stikker utenfor egen bås og er til sjenanse for nabobåter

 

2.11

Generende reparasjon/båtpuss må ikke finne sted ved bryggen. Ved pussing av båt som medfører sjenerende støv på nabobåter henvises det til servicebryggen

 

2.12

Vanlig søppel kastes i container på land. Spesialavfall og metall må ikke kastes i foreningens container. Dette medfører ekstra kostnader for foreningen som vil viderefaktureres til det aktuelle medlem.

Benytt miljøstasjonen til spesialavfall som anvist på beholderne inne i miljøstasjonen. Hold miljøstasjonen ren og ryddig og tørk opp eventuelt søl. Brukte batterier kan settes på egen plass i miljøstasjonen.

 

2.13

Elektriske skjøteledninger kan kobles til for kortvarig bruk, men må ikke etterlates på brygger, utstikkere eller på land etter bruk.

Det er ikke tilatt å bruke skjøt eller skjøtekabel til Landstrømkablen!!

Det er ikke tillatt å ligge tilkoplet elektrisk anlegg lenger enn normalt for ladning av batterier, dvs. maximum 2 dager.

Behov for tilkopling til elektrisk anlegg utover dette, for eksempel ved nylig sjøsatt trebåt som krever lensing, kan godkjennes av havnesjef etter skriftlig søknad til foreningen. Behov for å ligge tilkoplet på grunn av kjøleskap og lignende vil ikke bli godkjent.

 

2.14

Medlemmene plikter for øvrig å rette seg etter de anvisninger som gis av havnesjefen

 

2.15

Berusede personer har ikke adgang til å oppholde seg på foreningens område. Det forlanges til enhver tid hensynsfull opptreden av medlemmene på foreningens område.